Telesoft

BT Projeleri Neden Başarısız Olur ?


Bilişim Teknolojileri projeleri genellikle hedeflenen tarihlerde tamamlanamaz, bütçesini aşar, istenen nitelikte değildir ve hedeflerine ulaşamaz.

Bunun en önemli nedeni bütçe ve insan kaynağı kısıdından çok, başarılı bir proje yönetiminin yapılmamış olmasıdır.

Teknoloji, projelerin başarısızlığı için tek başına etkili bir faktör bile olabilir ancak listenin en üstündeki faktör değildir. Bilişim teknolojileri ile iş gereklerinin başarılı bir noktada birleştirilebilmesi için en iyi yapılması gerekenlerin başında proje yönetimi geliyor. Teknoloji projelerin karmaşıklığını da arttıran bir faktör, karmaşıklığın kaynağı ise teknolojinin kendisinden çok ilgili insan kaynağı ve süreçlerden kaynaklanıyor.

Bilişim teknolojileri ve iş süreçleri arasında uzlaşma, iletişim ve sorumluluklar noktalarındaki bağlantıların son derece güçlü tutulması gerekir.

Gartner Institute’un BT sektörü araştırmasına göre: BT projelerinin %74’ü başarısız ya da maliyet/zaman hedeflerini aşıyor. BT projelerinin %51’i bütçesini %200 oranında aşıyor ve hedeflenen özelliklerin %75’ini karşılayabiliyor.

Standish grubun 2000 yılında gerçekleştirdiği bir araştırmaya (Chaos in the new Millenium 2000) göre yazılım projelerinin başarıya ulaşma oranı %28 olarak veriliyor. Diğerleri ya başarısız (%23) ya da zorlanmış (%49) projelerdir. Aynı araştırma yazılım projeleri özelinde de proje maliyetlerinin tahmin edilenin üzerinde olduğu veya zaman aşımı olduğu ya da niteliklerin istenilene tam uygun olmadığını gösteriyor. 

Gartner Group’un (Technowledge SM 99 Presentation) yapmış olduğu bir araştırmaya göre BT projelerinin %70’i beklenen faydayı sağlamıyor. 

Gartner Institute’un 2001 BT sektörü araştırmasına göre: Amerika’da her yıl başarısız BT projeleri için 75 milyar dolar harcanıyor ve BT projelerinin başarısız olmasının en önemli nedeni, projelerin kötü yönetilmesi.

Ülkemizde de, süreç standartlarının/modellerinin referans alındığını, proje yönetiminin yeterince araç desteği ile yapıldığını, bu konuda eğitim eksikliği olmadığını, organizasyonlardaki uzmanlık alanlarının çeşitlendirilmesi konularında sorun olmadığını, projelerin profesyonel bir şekilde planlanıp yönetildiğini söylemek ne kadar mümkün - tartışmaya açıktır.

Projelerde başarısızlık genellikle birbirini etkileyen birçok nedenden ortaya çıkıyor. Nedenler arasında: deneyimsiz proje yöneticisi ve yetersiz eğitimler, beklentileri belirleme ve yönetmedeki başarısızlıklar, zayıf liderlik, gereksinimleri gerektiği şekilde belirlemek/dokümante etmek ve yönetmekten kaçınmak, planlama sürecinin ve yapılan planların zayıf/yetersiz olması, kaynak tahminlerinin zayıflığı, kültürel ve etik zaaflar, proje ekibinin alan bilgisi eksikliği, alanın gerekleri konusunda fikir sahibi olmaması, hatalı metodlar ve metodoloji kullanılmaması, iletişim eksikliği/sorunları ve proje gelişiminin paylaşım ve raporlanmasındaki eksikler sayılabilir.

Projelerin başarısında, proje yöneticisinin iletişim, liderlik, motivasyon, organizasyonel yetenekler, planlama yeteneği ve ekip kurma becerisi de önemli rol oynamakla birlikte proje başarısını kişisel beceri/farklılıklardan en az etkilenecek düzeyde tutabilmek için yapılması gereken, projelerin yönetiminde bir metodoloji uygulanması olarak ortaya çıkıyor.

Diğer taraftan proje ekibinin büyüklüğü, en son teknolojinin kullanılma eğilimi, yazılım projelerinde metodoloji kullanılmaması, proje yönetim metodolojisi kullanılmaması, süreç yaklaşımının olmaması da başarısızlık nedenleri arasına eklenirse proje yönetiminde bir başka boyut ortaya çıkacaktır. Yapılan araştırma sonuçları değerlendirildiğinde başarılı BT projelerinin (tek projede) süresinin 1 yılı aşmadığı görülmektedir. Bütün bu nedenler projenin risklerine işaret ediyor. Projelerde risklerin artıyor olması, proje yönetim ihtiyacını arttırır, projenin daha iyi yönetilmesi gereğini ortaya koyar.

Proje Risklerinin Yönetimi

2001 yılının 2. çeyreğinde bir araştırma grubu tarafından gerçekleştirilen dünya çapında Xerox, Motorola, Nasa gibi kuruluşların da arasında yer aldığı 268 yazılım firması üzerinde yapılan “Risk Yönetimi” uygulamaları konusundaki bir araştırmanın sonuçlarına göre; katılımcı firmaların %97’sinde riskleri tanımlamak ve değerlendirmek için prosedürler var, %80’inde problemler tahmin ediliyor ve önlem alınıyor, %60’ında sürprizler önleniyor. Katılan kuruluşların %64’ünde proje yönetimi ofisi var, %68 oranında proje yönetim süreçleri tanımlı, %70 oranında yazılım geliştirme süreçleri tanımlı.

Araştırma sonuçları; proje yönetiminde (projenin riskleri, kalitesi ve altyüklenicilerini de içine alacak şekilde) standartlaşma ve evrensel metodların kullanımı gereğini, net olarak ortaya koyuyor. Burada birinci boyutta bilgi teknolojisi firmalarının konuya gereken önemi vermesi ve gerekli kaynağı sağlayarak projeleri tanımlı metod/standartlar ile dünya standartlarında yönetmesi gerekliliği görülüyor. İkinci boyutta ise alım yapan firmaların/tedarik makamının bilgi ve bilinç düzeylerinin yükseltilerek, proje yönetimi konusundaki beklentilerinin belirlenmesi ve BT firması seçiminde, doğru tercihleri yapabilmelerine olanak sağlanması gerekliliği yer alıyor.

 
You are here  : Home Library BT Projeleri Neden Başarısız Olur ?